Polityka Prywatności

Kreatywne materiały POS dla Twojej marki

Stopka redakcyjna


Miletis Polska Sp. z o.o.
TURZYN 191G, 07-221
BRAŃSZCZYK
Polska
Telefon: (+48) 029 743 00 59
miletis@miletis.pl

Dane rejestrowe:
Miletis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Turzynie 191G, Brańszczyk
KRS nr 0000263220 REGON: 140679144
Wysokość kapitału zakładowego 100000 zł.

Numer NIP: 762-192-67-14

Zarząd: Robert Wiśniewski
Odpowiedzialny za treść: Karolina Podkowiak

 

Wskazówki prawne


Zasady i Warunki Użytkowania

Witamy w Miletis Polska Sp. z o.o.. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i odwiedzenie stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o. Informacje tutaj podane przedstawione są w oparciu o zasady i warunki użytkowania zgodnie z opisem poniżej i dotyczą użytkowania stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o.

 

A. Zrzeczenie się odpowiedzialności


Treść

Niniejsze strony internetowe wykonaliśmy z najwyższą starannością. Pomimo to, Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności, aktualności, ani jakości informacji tutaj przedstawionych. W związku z tym, Miletis Polska Sp. z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wady jakościowe lub wady tytułowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania naszej internetowej oferty informacyjnej, o ile nie były one spowodowane zamiarem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Miletis Polska Sp. z o.o. Żadna z ofert nie stanowi zobowiązania i nie jest wiążąca. Miletis Polska Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili zawiesić częściowo lub w całości działanie stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę charakter sieci Internet oraz systemów komputerowych Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o.

Odsyłacze i łącza

Miletis Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność i jakość informacji zawartych w odsyłaczach do ofert internetowych będących w użyciu osób trzecich (łącza) oraz nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na to, czy treści stron, do których łącza te odsyłają, są wolne od wirusów. Na połączonych stronach w momencie ich łączenia nie były możliwe do zidentyfikowania żadne treści nielegalne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że strony te mogą w każdej chwili zostać zmodyfikowane, Miletis Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich i wyraźnie dystansuje się od jakichkolwiek treści wszystkich stron łączonych, które zostały zmodyfikowane po ich podłączeniu. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za korzystanie z tych łączy.

Inna odpowiedzialność i wirusy

Miletis Polska Sp. z o.o. stara się zawsze utrzymywać swoje strony internetowe w stanie wolnym od wirusów. Pomimo to, Miletis Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że jej strony internetowe są wolne od wirusów oraz nie może ponosić odpowiedzialności za szkody i utrudnienia spowodowane przez wirusy komputerowe. Aby zapewnić sobie własne bezpieczeństwo i chronić się przed wirusami, użytkownik powinien zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery antywirusowe przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania i dokumentacji.

Prawa autorskie do znaków towarowych oraz znaki z nimi związane

Treści stron internetowych Miletis Polska Sp. z o.o., w szczególności teksty, zdjęcia i ilustracje chronione są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie oraz każde inne wykorzystanie ich treści dla celów komercyjnych bądź publicznych. Nie wolno ponadto modyfikować i wykorzystywać całej ich treści na stronach internetowych lub komputerach podłączonych do sieci bez pisemnej zgody Miletis Polska Sp. z o.o. Strona internetowa Miletis Polska Sp. z o.o. zawiera materiał, który stanowi przedmiot praw autorskich osób trzecich.

 

B. Prywatność


Informacje o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych

Miletis Polska Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1) Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miletis Polska Sp. z o.o., z siedzibą Turzyn 191G, 07-221 Brańszczyk, zwana dalej Administratorem.

2) Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:
– wykonania umowy / zamówienia, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
– zawarcia umowy / przyjęcia zamówienia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
– ewentualnego dochodzenia / obrony przed roszczeniami;
– oferowania Państwu produktów i usług, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)

3) Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie.

4) Okres przechowywania danych
– w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy / zamówienia, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową /zamówieniem wynikające z prawa, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
– dane przetwarzane do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5) Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy na przykład: kancelarie prawnicze, biura rachunkowe

6) Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Przysługuje Państwo prawo :
– dostępu do swoich danych osobowych,
– do sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– do żądania od Administratora usunięcia danych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
– do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
– do wycofania zgody w dowolnym momencie

Prawa wymienione powyżej można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj. Miletis Polska Sp. z o.o., tel. 29 743 00 59, e-mail: rodo@miletis.pl

7) Informacja o dobrowolności podania danych
Dane zostają udostępnione dobrowolnie. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przestawienia oferty marketingowej, do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych. Są niezbędne do:
– przygotowywania oferty i zawarcia umowy / zamówienia na świadczenie usług / proform / faktur

8) Obsługa plików cookie
Możliwe jest korzystanie z naszej oferty online bez obsługi plików cookie.
Większość przeglądarek jest ustawiona w sposób akceptujący obsługę plików cookie automatycznie. Mogą Państwo wyłączyć jednak ustawienia plików cookie lub ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będzie ona informować o przesyłaniu pliku cookie.

Ostatnia aktualizacja : maj 2018